Obchodní podmínky na portálu Feja.cz

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.feja.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a jejich součástí. V případě podstatných změn Obchodních podmínek se provozovatel portálu zavazuje informovat uživatele o těchto změnách. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2011.


1. Provozovatel portálu Feja.cz

Provozovatelem portálu Feja.cz je Studio dmm, sdružení
J.Kolářové 10, 370 11 České Budějovice
IČO: 12585068
DIČ: CZ6302020098 


2. Předmět činnosti

Portál Feja.cz slouží ke zprostředkování nabídky a prodeje zboží, vystaveného prodejci na internetovém portálu Feja.cz. 
Vztah mezi kupujícím a prodejcem probíhá výlučně mezi těmito dvěma subjekty bez účasti portálu Feja.cz a odpovědnosti portálu Feja.cz za proběhnutí obchodní transakce. Veškerá činnost portálu zahrnuje pouze vystavení zboží a předání kontaktů mezi prodejcem a kupujícím navzájem, a je zpoplatněna dle ceníku


3. Zaměření portálu

Na portálu Feja.cz je vystaveno a nabízeno zboží, které vychází z originální rukodělné nebo jiné tvůrčí činnosti, především ručně vytvářené výrobky různých oborů rukodělných technik a řemesel a dále pomůcky a materiál pro různé ruční práce. 


4. Kdo je uživatelem portálu Feja.cz

Uživatelem portálu je právnická nebo fyzická osoba od věku 18 let, která může dle zákonů ČR uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji zboží.
Podmínkou pro možnost prodávat zboží na portálu Feja.cz je registrace na portálu Feja.cz. Tato registrace slouží k identifikaci prodávajícího (v požadovaných případech i kupujícího). Při registraci uživatel musí pravdivě uvést údaje ke své identifikaci a kontakt na sebe. Jedná se o tyto položky: Jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail. Během procesu registrace se ověřuje, zda uvedené údaje jsou platné. Bez registrace si lze vystavené zboží na Feja.cz pouze prohlížet a nakupovat. Pokud prodávající požaduje u některého zboží ověřit údaj o nakupujícím, je nutné pro uskutečnění prodeje zaregistrovat nakupujícího a ověřit jeho adresu.
Uživatel na portálu Feja.cz vystupuje pod jedinečnou přezdívkou, kterou si sám zvolí. Při vstupu na portál se přihlašuje svým jedinečným uživatelským jménem a heslem.


5. Povinnosti uživatele

• Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje uživatel svůj souhlas s Obchodními podmínkami.
Pokud uživatel nesouhlasí s Obchodními podmínkami portálu Feja.cz, nesmí služby tohoto portálu užívat!

• Uživatel je povinen uvádět jak při registraci, tak při obchodních transakcích pravdivé údaje. Vyplněním a odesláním registračního formuláře uživatel prohlašuje, že uváděné údaje jsou pravdivé. 
Pokud uživatel uvede nepravdivé údaje, má zakázáno na portálu Feja prodávat a nakupovat. V případě zjištění takového jednání bude z možnosti užívat portál Feja.cz vyloučen. Za veškeré následky plynoucí z uvádění nepravdivých údajů je uživatel plně zodpovědný.

• Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti své uživatelské jméno a heslo. Provozovatel není odpovědný za případné zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. V případě zneužití svého hesla je uživatel povinen informovat o tom neprodleně provozovatele portálu Feja.cz.

• Uživatel může požádat o zrušení své registrace po vyrovnání všech závazků vůči provozovatelům portálu Feja.cz a ostatním obchodním partnerům, s nimiž vstoupil do obchodních transakcí.


6. Uživatel - prodejce (dále prodejce)

• Prodejce může na portálu Feja.cz nabízet vlastní výrobky a zboží, které svým charakterem odpovídá zaměření portálu, tj. na rukodělné výrobky a zboží uměleckého charakteru, pomůcky a materiál sloužící k jeho výrobě. Z prodeje jsou vyloučeny:
- předměty, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího
- předměty, k nimž nevlastní prodávající autorská práva
- předměty, které propagují násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost
- předměty pornografického charakteru
- předměty nelegálního původu nebo veškeré zboží, jehož prodej je v rozporu s právními předpisy ČR nebo dobrými mravy. 
Provozovatel portálu Feja.cz má právo takové předměty z nabídky odstranit. 

• Prodejce si sám vkládá zboží na portál Feja.cz. Ke každé nabízené položce dodá 1-5 fotografií, popis zboží, popřípadě návod k užívání zboží. 
Dále uvede částku, kterou požaduje za prodané zboží. Tato částka je navýšena provozovatelem portálu o provizi viz. ceník. Ze součtu částky požadované prodejcem za zboží a provize provozovatele portálu vzniká cena prodávaného zboží. 
Uvedené údaje v popisu musí odpovídat skutečnosti, uvedená cena na portálu je cena konečná. 
Dále prodejce uvede dodací podmínky, způsob dodání, požadované poštovné apod.

• Prodejce nesmí v popisu zboží nabízeného k prodeji uvádět žádné kontaktní údaje a odkazy. Pracovníci portálu Feja.cz mají v takovém případě právo tyto údaje odstranit, případně uživatele z portálu Feja.cz vyloučit.

• Prodejce platí za zprostředkování prodeje na portálu Feja.cz poplatky dle ceníku.

• Pokud prodejce prodá zboží nacházející se v nabídce portálu Feja.cz mimo portál, je povinen zboží z nabídky portálu stáhnout. Pokud opakovaně nemá k dispozici vystavené zboží, může být z dalšího prodeje na portálu Feja.cz vyloučen.

• Prodejce se zavazuje plnit svoje závazky vůči svým obchodním partnerům (kupujícím a provozovatelům portálu Feja.cz). 

Pokud nebude plnit své závazky k provozovatelům portálu, bude vyřazen z registrace uživatele na portálu Feja.cz. Neplnění jakýchkoli závazků prodejce vůči jeho obchodním partnerům (podvodné jednání) bude řešeno výhradně mezi těmito dvěma subjekty. Podvodné jednání prodejce vůči kupujícím povede rovněž k vyřazení prodejce z registrace. Podvedený kupující je povinen takovou skutečnost provozovatelům portálu neprodleně oznámit. 

• Prodejce se zavazuje nahradit případnou škodu, která by nakupujícímu nebo provozovatelům portálu Feja.cz vznikla z důvodu uvedení nepravdivých údajů. Pokud bude mít uvedení nepravdivých údajů o zboží za následek odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, je prodejce povinen zaplatit provozovateli portálu Feja.cz provizi za prodej ve stejné výši, jaká by byla za realizovaný prodej na portálu. 


7. Uživatel - kupující

• Kupující uživatel potvrzuje odesláním objednávky, že se zavazuje koupit vystavené zboží splňující publikované vlastnosti. Od kupní smlouvy může odstoupit bez sankce v případě, že vybrané zboží nesplňuje vlastnosti uváděné v popisu ke zboží. 
Pokud po odeslání objednávky odstoupí bezdůvodně od koupě vybraného zboží, může být od provozovatelů portálu Feja.cz postižen vyřazením z registrace. 

• Vlastnické právo ke zboží přechází z prodejce na kupujícícho okamžikem převzetí a zaplacení zboží. Vztah mezi kupujícím a prodejcem probíhá výlučně mezi těmito dvěma subjekty bez účasti portálu Feja.cz. Portál Feja nenese odpovědnost za proběhnutí obchodní transakce.

• Kupující v případě problémů s prodejcem oznámí tuto skutečnost provozovateli portálu Feja.cz.


8. Úloha, činnost provozovatele portálu Feja.cz

• Provozovatel zprostředkovává spojení mezi prodávajícím a kupujícím uživatelem. Jeho činností je pouze vystavení zboží a předání kontaktů mezi prodejcem a kupujícím navzájem, a je zpoplatněna dle ceníku. Provozovatel portálu se nestává před transakcí ani během transakce vlastníkem vystaveného zboží a neposkytuje na zboží záruku. 

• Vztah mezi kupujícím a prodejcem probíhá výlučně mezi těmito dvěma subjekty bez účasti portálu Feja.cz. Provozovatel portálu nemá žádnou odpovědnost za proběhnutí obchodní transakce, neručí za kvalitu, původ a legálnost prodeje vystaveného zboží, pravdivost nabídek a způsobilost uživatelů vstupovat do obchodních transakcí.Provozovatel portálu pouze předává informace o zboží a uživatelích vstupujících do transakce na základě vyplnění registrace.

• Při registraci zakládá provozovatel portálu "účet" poplatků za služby zprostředkování prodeje, kde se zaznamenávají veškeré poplatky za služby portálu Feja.cz. Údaje z tohoto účtu jsou podkladem pro fakturování služeb. V účtu se také vede evidence zaplacených faktur. 

• Provozovatel portálu má právo bez udání důvodu nepřijmout určité zboží do nabídky nebo ho z nabídky vyřadit.

• Provozovatel portálu má právo bez udání důvodu nepřijmout registraci nového uživatele.

• Provozovatel portálu má právo zrušit registraci uživateli, který porušil pravidla uvedená v Obchodních podmínkách. Důvodem může být např.:
- bezdůvodné odstoupení od nákupu poté, co byla potvrzena objednávka (s výjimkou udání nepravdivých údajů o zboží prodejcem)
- uvedení nepravdivých údajů o zboží, které vedou k odmítnutí dokončit transakci nebo k reklamaci
- prodej cizího, nelegálně získaného zboží, při kterém došlo k porušení zákona apod.
- opakovaná neschopnost dodat kupujícímu objednané zboží, které prodejce prodal mimo portál Feja a nestáhl je z nabídky
- neplacení poplatků za služby protálu


9. Jak probíhá prodej

Kupující odešle objednávku zboží. Portál Feja.cz odešle automaticky e-mailem kontakty prodejci i nakupujícímu k domluvení transakce (dodání zboží a předání peněz). Provozovatel zaznamená na účet prodejce požadovanou provizi. 


10. Vyúčtování platby za služby portálu

Provize nebo poplatky, na které mají provozovatelé portálu Feja.cz nárok, budou fakturovány každý 7. den v měsíci. Proforma faktury budou k dispozici na portálu Feja.cz. Prodejce bude upozorněn e-mailem. Splatnost proforma faktury bude 14 dní od vystavení provozovatelem Feja.cz. 
Po zaplacení obdrží prodejce e-mailem daňový doklad - fakturu ve formátu pdf. Provize a poplatky se budou účtovat v okamžiku, kdy jejich součet překročí 100,- Kč, nebo nejdéle do 2 měsíců bez ohledu na výši součtu všech pohledávek náležejících provozovatelům portálu Feja.cz. 


11. Vrácení provize za nerealizovanou obchodní transakci

Pokud z obchodní transakce sejde bez zavinění prodejce, má prodejce právo zažádat o vrácení provize z prodeje. Prodejce kontaktuje provozovatele portálu Feja.cz a sdělí mu důvody nerealizování transakce. Provozovatel ověří tuto skutečnost u kupujícího. Pokud bude právo na vrácení provize uznáno, bude částka provize odečtena z nejbližšího vyúčtování.
Prodejce má právo na vrácení provize v případě, že kupující bezdůvodně odstoupil od koupě objednaného zboží.


12. Platební podmínky

• Kupní cena uváděná v nabídce portálu Feja.cz je cenou konečnou a je-li prodejce plátcem DPH, uvedená cena již DPH obsahuje. Veškeré příjmy z prodeje si prodejce daní sám a je za ně zodpovědný.

• Kupní cena nezahrnuje náklady na poštovné, balné nebo jiné náklady v souvislosti s předáním zboží. Tyto náklady hradí kupující a je o nich předem informován.


13. Autorská práva při prodeji zboží na Feja.cz

• Za eventuální porušení autorských práv, která se vážou k nabízenému předmětu, odpovídá prodávající.

• Prodávající souhlasí s tím, že textovou a obrazovou dokumentaci, týkající se nabízeného předmětu, může provozovatel portálu Feja.cz využít k reklamním účelům pro účely propagace portálu Feja.cz.


14. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté registrovanými uživateli portálu Feja.cz:
• budou sloužit pouze pro účely související se službami tohoto portálu

• budou poskytnuty pouze obchodním partnerům, vstupujícím prostřednictvím portálu Feja.cz do obchodního vztahu (nakupující - prodejce).

• nebude provozovatel portálu poskytovat třetí osobě s výjimkou případů určených zákonemVyplněním registračního formuláře nebo potvrzením objednávky dává uživatel provozovateli souhlas se shromažďováním a archivací údajů o jeho osobě, zboží a obchodech na portálu Feja.cz

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele, pokud uživatel sám neochránil své registrační údaje (uživatelské jméno nebo uživatelské heslo) nebo je vědomě poskytl třetí osobě.


15. Zánik registrace z důvodu neprobíhající komunikace mezi portálem Feja.cz a registrovaným uživatelem

Pokud registrovaný uživatel dlouhodobě neodpovídá na pokusy o komunikaci ze strany portálu Feja.cz, je vyřazen z registrace. Tato doba je v případě probíhající transakce 1 měsíc, v ostatních případech 2 měsíce.