Autorská práva

Pravidla ochrany autorských práv na portálu Feja.cz jsou součástí Obchodních podmínek.
  • Za eventuální porušení autorských práv, která se vážou k nabízenému předmětu, odpovídá prodávající.
  • Případná odměna kolektivnímu správci autorských práv je součástí ceny zboží uváděné na portálu.
  • Prodávající souhlasí s tím, že textovou a obrazovou dokumentaci, týkající se nabízeného předmětu, může provozovatel využít k archivním nebo publikačním účelům.